Disclaimer

Emailberichten:

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

bizzEUROPE is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de in of met dit e-mailbericht verstuurde informatie.  

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. bizzEUROPE accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.


Website:
bizzEUROPE consulting  besteedt veel zorg aan deze website maar kan de correctheid, volledigheid en actualiteit niet garanderen. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten ontleend worden. bizzEUROPE consulting is niet aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie, of voor schade tengevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.