OPTIMAAL SUBSIDIERENDEMENT

Veel organisaties komen er vaak te laat achter dat er subsidie beschikbaar is voor bepaalde projecten. Het gevolg is dat er geen of onvoldoende tijd is om een goede aanvraag in te dienen. Aanvragen van onvoldoende inhoudelijke kwaliteit of die niet voldoen aan de formele vereisten worden in de meeste gevallen direct afgewezen. In sommige gevallen is het project al gestart en is subsidieaanvragen niet meer mogelijk. Het gevolg is dat men soms een jaar (of langer) moet wachten voordat er een nieuwe aanvraag kan worden ingediend. Sommige organisaties besluiten om helemaal geen voorstel meer in te dienen omdat het project al is uitgevoerd of vanwege een eerdere afwijzing. Hierdoor blijft er geld liggen waarmee u uw project(en) en de verdere groei van uw organisatie had kunnen financieren. 

Indien u optimaal gebruik wilt maken van subsidies is het noodzakelijk om een duidelijke toekomstvisie te formulieren: welke projecten gaan wij de komende maanden ontwikkelen en/of uitvoeren? Als het gaat om projecten op het gebied van bijvoorbeeld product- en/of procesinnovatie, internationale samenwerking, onderwijs, veiligheid, toerisme, gezondheidszorg, cultuur of wetenschappelijk onderzoek dan zijn er vaak subsidiemogelijkheden. Door vooruit te plannen kunt u sneller en makkelijker anticiperen op de verschillende oproepen voor het indienen van projectvoorstellen. Iedere maand worden er door subsidieprogramma's oproepen gepubliceerd; het doorlopend indienen van projectvoorstellen is bij een aantal regelingen ook mogelijk. bizzEUROPE ontvangt graag een overzicht van de projecten (projectideeën) die u voornemens bent te gaan uitvoeren zodat de subsidiemogelijkeheden tijdig kunnen worden geïnventariseerd.  

Bij zowel nationale als EU subsidies dient men vaak een half jaar van te voren (of langer) te beginnen met het beantwoorden van de volgende vragen:

  1. Past mijn projectidee binnen een of meerdere programma's; welke programma biedt de beste mogelijkheden

  2. Hebben soortgelijke projecten al financiering ontvangen; is mijn projectidee nieuw genoeg ('state of the art")

  3. Heb ik mijn projectidee al voorgelegd aan de subsidieverstrekker om te kijken of het idee voldoende past binnen de programmakaders  

  4. Is het nodig om in een (internationaal) samenwerkingsverband te werken; heb ik een (internationaal) netwerk met potentiële projectpartners

  5. Heb ik voldoende financiële middelen om subsidie aan te vragen; subsidie is een tegemoetkoming in de kosten, u zult altijd zelf een deel moeten financieren (cofinanciering)

  6. Heeft mijn organisatie voldoende capaciteit om de subsidie te managen, zodat het project succesvol kan worden uitgevoerd en uiteindelijk de volledige subsidie wordt ontvangen; of moeten de SUBSIDIEMANAGEMENT activiteiten (gedeeltelijk) worden uitbesteed? 

 

Indien de subsidie eenmaal is toegekend zijn de volgende aspecten van belang:

  • Inrichten van een goede projectorganisatie: wie is binnen uw organisatie verantwoordelijk voor het uitvoeren van de projectactiviteiten en het verzamelen en beheren van projectdocumentatie

  • Niet afwijken van het projectvoorstel: voer conform tijdsplanning de activiteiten uit die in de aanvraag staan benoemd; bij afwijkingen of vertragingen direct contact opnemen met het programmamanagement. Het niet of te laat melden van het programmamanagement  kan leiden tot gehele of gedeeltelijke terugvordering van de subsidie

  • Bij een (internationaal) samenwerkingsverband zorg ervoor dat er frequent contact is met de partners zodat deze tijdig hun activiteiten uitvoeren

  • De tussenrapportages en de eindrapportage op tijd indienen (!)

 

Europese subsidieaanvragen vergen een speciale aanpak. Deze subsidies zijn in de meeste gevallen zowel inhoudelijk als structureel een stuk ingewikkelder dan nationale, provinciële of gemeentelijke subsidies. Kennis met betrekking tot Europese wet- en regelgeving, het beleid van de Europese Commissie en internationele samenwerking is essentieel. Daarnaast is er vaak stevige concurrentie van organisaties uit andere EU lidstaten; alleen de beste projecten, die optimaal passen binnen de betreffende programma's en veel Europese toegevoegde waarde hebben, ontvangen een bijdrage. Tevens dienen Europese aanvragen in meeste gevallen in de Engelse taal te worden opgesteld. Een succesvolle Europese aanvraag brengt echter veel geld op, leidt tot een snellere (door)groei van uw organisatie en draagt bij aan het vergroten van uw internationale netwerk en het Europese / internationale profiel uw organisatie.      

 Voor meer informatie over het optimaliseren van uw subsidiemogelijkheden: info@bizzeurope.eu